Regulamin funkcjonowania Szkoły w okresie epidemii.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy

 

Regulamin funkcjonowania XI LOMS im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy w okresie epidemii.

 

 

Regulamin funkcjonowania XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy w okresie epidemii określa:

 I.    Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa obowiązujące pracowników, uczniów oraz interesantów szkoły.

II.   Organizację ruchu osobowego na terenie szkoły.

III.  Organizację zajęć dydaktycznych, w tym zajęć sportowych.

IV.   Zasady mycia i dezynfekcji  pomieszczeń i powierzchni w szkole.

V.    Zasady wykorzystywania i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

VI.   Zasady wykorzystywania hali sportowej oraz siłowni.

VII. Zasady komunikacji i szybkiego powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych o ewentualnym zakażeniu ucznia SARS – Cov 2.

VIII. Zasady korzystania z opieki pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz gabinetu stomatologicznego.

IX.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

 

 I.    Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji szpitalnej.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły  umożliwia się  skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Kategorycznie zabrania się wymieniać przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Zakaz opisany w pkt 4 dotyczy również odzieży sportowej oraz środków higieny osobistej.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Szkołę wyposaża się w termometry bezdotykowe zdeponowane odpowiednio  przy wejściu do placówki, w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego i gabinecie pielęgniarskim. Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich wykorzystujących przedmiotowe urządzenia w danej grupie do ich każdorazowej dezynfekcji.
 8. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły oraz każdej godzinie lekcyjnej), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Do odwołania wyłącza się możliwość korzystania z zainstalowanego w holu hali sportowej „poidełka”.
 10. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych mogą je wyrzucać wyłącznie do opisanych pojemników.
 11. Z ogólnodostępnej szatni korzystają wyłącznie uczniowie wchodzący do placówki wejściem głównym od ul. Cichej. Pozostali uczniowie wchodzący do placówki wejściami od strony ul. Mierosławskiego deponują odzież wierzchnia w tych salach dydaktycznych, gdzie realizują zajęcia.

 

II.  Organizacja ruchu osobowego na terenie szkoły.

 

 1. Ogranicza się możliwość przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tj. rodziców/opiekunów prawnych uczniów, interesantów oraz innych osób. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły informują przy wejściu pracownika szkoły o celu wizyty oraz postępują zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Wszystkie osoby, o których mowa wyżej obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz brak objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych  oraz ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły oraz unikania częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia wprowadza się następujące zasady:

a)     pracownicy szkoły oraz uczniowie podczas pobytu w szkole, w częściach wspólnych budynku szkolnego zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu społecznego,

b)     uczniowie do budynku szkoły wchodzą i wychodzą wejściem głównym i wejściem usytuowanym od ul. Mierosławskiego z zasłoniętymi ustami i nosem, zgodnie z odrębnym harmonogramem opracowanym przez Wicedyrektora szkoły. Każdorazowo dezynfekują ręce oraz udają się bezpośrednio do wskazanej sali dydaktycznej gdzie będą realizowane zajęcia dydaktyczne,

c)     po zakończeniu zajęć uczniowie realizujący je w salach dydaktycznych nr 10, 100, 101, 200, 201, 300, 301 opuszczają budynek szkoły klatką schodową i wyjściem usytuowanym przy bibliotece szkolnej, w salach nr 2, 102, 103, 104, 202, 203, 204, 302, 303, 304 klatką schodową i wyjściem przy sali nr 2,  w salach nr 106, 206, 305, 306 oraz hali sportowej klatką schodową i wyjściem głównym,

d)     odstępstwem od zasady ograniczonego ruchu osobowego jest konieczność przemieszczania się uczniów do i z hali sportowej oraz  biblioteki szkolnej,

e)     zabrania się gromadzenia uczniów na terenie budynku szkolnego i terenie szkoły.

f)      pracownicy obsługi i administracji szkoły ograniczają do minimum kontakt  z uczniami i nauczycielami

 

 

III.      Organizacja zajęć dydaktycznych, w tym zajęć sportowych.

 

 1. Uczniowie poszczególnych oddziałów szkolnych realizują zajęcia wyłącznie w wyznaczonej sali dydaktycznej po wejściu do której mogą zdjąć osłony ust   i  nosa oraz obowiązkowo ponownie dezynfekują bądź myją ręce. W salach dydaktycznych uczeń zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela.
 2. Uczniowie opuszczają wyznaczone sale wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych i pozostają w holach położonych na tej samej kondygnacji zakrywając usta i nos.
 3. Uczniowie realizujący zajęcia dydaktyczne we wskazanej sali  wykorzystują pomieszczenia sanitarne wyłącznie na tej samej kondygnacji.
 4. Psycholog i pedagog szkolny przyjmują uczniów w odrębnych gabinetach doprowadzając ich na rozmowy poza przerwami śródlekcyjnymi.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia sportowe realizowane w szkole oraz wykorzystanie szatni sportowych organizuje się wg odrębnego harmonogramu z wykorzystaniem boiska szkolnego.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 7. W przypadku organizacji zajęć sportowych w siłowni może w nich uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 7 osób. Każdorazowo po zakończeniu zajęć wykorzystywane urządzenia poddawane są dezynfekcji prze pracowników obsługi.
 8. Do odwołania wyłącza się z użytkowania trybuny hali sportowej oraz saunę.

 

IV.     Zasady mycia i dezynfekcji  pomieszczeń i powierzchni w szkole.

 

1. Pracownik przystępujący do dezynfekcji powierzchni, bezwzględnie musi być wyposażony w odzież i obuwie robocze,  dodatkowo w maseczkę lub przyłbicę oraz w  rękawiczki jednorazowe,

2. Dezynfekcja powierzchni w klasach odbywa się po zakończonych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych poszczególnych zespołów klasowych (grup). Dezynfekcji należy poddać:

a)     stoły i krzesła w salach,

b)     stoły i krzesła w pomieszczeniach wspólnych (hole, świetlica, biblioteka, szatnie sportowe, ławki wolnostojące) po każdej grupie uczniów,

c)     sprzęt sportowy używany podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych,

3. Dezynfekcja klamek od pomieszczeń, poręczy oraz toalet wykonywana jest po każdej przerwie śródlekcyjnej.

4. W toaletach  dezynfekcji poddaje się sedesy, baterie umywalkowe, klamki /gałki od kabin oraz  podłogi.

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. Środki dezynfekcyjne można nanosić poprzez:

a)     spryskiwacze,

b)     ściereczki,

c)     mopy.

7. W hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

8. Zasady bezpieczeństwa w obiektach sportowych poza siedzibą szkoły, w których realizowane są zajęcia sportowe dla uczniów szkoły określa Zarządca obiektów, a za ich przestrzeganie i egzekwowanie odpowiedzialny jest nauczyciel realizujący zajęcia sportowe z grupa treningową

9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10. Kontrolę nad realizacją dezynfekcji i utrzymania właściwej czystości obiektów szkolnych sprawuje pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 

 

V.     Zasady wykorzystywania i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

 

 1. Bibliotekarz  przebywając w bibliotece w obecności innych osób nosi osłonę nosa i ust oraz rękawice.
 2.  Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Regularnie po  każdym przyjęciu książek i podręczników dezynfekowane jest miejsce przyjmowania i wydawania materiałów bibliotecznych  oraz rękawice bibliotekarza.
 4. W bibliotece może przebywać 5 czytelników z zachowaniem bezpiecznej odległości z zakrytymi ustami i nosem. Pozostali uczniowie stoją na zewnątrz  przynajmniej 2 m od siebie.
 5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 6. Okres kwarantanny  przyniesionej książki wynosi 2 dni.
 7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 8. Zwrócone książki i podręczniki  są złożone w wyznaczonym na zapleczu biblioteki  miejscu.
 9. Odizolowane egzemplarze  oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania.
 10. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się.
 11. Obsługa czytelnika jest  ograniczona do minimum, tj. do wydania lub przyjęcia materiałów bibliotecznych. Zaleca się wcześniejsze zamawianie żądanych pozycji przy użyciu poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.
 12. Nauczyciel bibliotekarz  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 13. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami i uczniami przez e- dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 14. Przypomina się  uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 15. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów w ustalone przez dyrektora, nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 16. Pomieszczenie biblioteki podlega obowiązującym w szkole zasadom dezynfekcji.

 

 

VI.      Zasady wykorzystywania hali sportowej oraz siłowni.

 

 1. Z uwagi na obowiązujący stan pandemii COVID - 19, zajęcia w hali sportowej odbywają się tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
 2. Korzystanie z hali sportowej odbywa się na podstawie harmonogramu, określonego przez Wicedyrektora szkoły.
 3. Na hali mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela.
 4. Przed udostępnieniem hali sportowej nauczyciel realizujący zajęcia  ma obowiązek sprawdzić, czy teren  hali jest bezpieczny i  nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników.
 5. Między zakończeniem zajęć a użyciem hali przez kolejnych użytkowników, sala zostaje przewietrzona a znajdujące się wyposażenie zdezynfekowane. Przerwa między zmianą użytkowników powinna wynosić min. 15 minut.
 6. Wyłącznie zajęcia wychowania fizycznego realizowanego w bloku (tj. 2 x 45 min.) odbywają się w hali sportowej. Zajęcia w wymiarze 45 min realizowane są w systemie klasowo – lekcyjnym bądź w innej formie poza obiektem hali sportowej.
 7. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek    z użytkujących obiekt, niezwłoczna jest izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu, a także dyrektorowi szkoły.
 8. Korzystanie z hali sportowej wymaga przestrzegania ogólnych zasad obowiązujących podczas epidemii COVID - 19 tj.:

a)     przed wejściem na halę sportową konieczna jest dezynfekcja rąk, jak również po zakończeniu zajęć,

b)     wchodząc na halę sportową należy zachować dystans społeczny,

c)     uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni,

d)     dezynfekcja węzłów sanitarnych oraz szatni odbywa się po każdej grupie przebywającej w hali sportowej;

e)     jeśli to możliwe zajęcia odbywają się, z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm w zakresie dystansu społecznego, czyli 1, 5 m pomiędzy ich uczestnikami,

f)      do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na trybunach hali sportowej,

g)     przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy myć i dezynfekować,

h)     należy niezwłocznie informować nauczyciela o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo,

i)      osoby przebywające w hali uprawiające rekreacje lub sport (w tym nauczyciel) nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa (obowiązek taki występuje podczas przemieszczania się do i z obiektu),

j)      po zakończeniu zajęć, rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu,

k)     w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga winny być umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć a w miarę możliwości po każdych zajęciach,

l)      Nauczyciele realizujący zajęcia wychowania fizycznego bądź zajęcia sportowe dysponują odrębnym sprzętem sportowym wykorzystywanym przez przypisane im grupy uczniów,

m)   sprzęt wykorzystywany w siłowni podlega bezwzględnej dezynfekcji po zakończonych zajęciach,

n)     podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,

o)     sprzęt sportowy z magazynu pobiera wyłącznie nauczyciel. Magazyn jest niedostępny dla uczniów,

p)     zasady bezpieczeństwa w obiektach sportowych poza siedzibą szkoły, w których realizowane sa zajęcia sportowe dla uczniów szkoły określa Zarządca obiektów, a za ich przestrzeganie i egzekwowanie odpowiedzialny jest nauczyciel realizujący zajęcia sportowe z grupą treningową.

 

 

 

VII.     Zasady komunikacji i szybkiego powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych  o ewentualnym podejrzeniu zakażenia ucznia SARS – Cov 2

 

1. W celu zapewnienia sposobów szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, w tym w przypadku  podejrzenia zachorowania dziecka lub personelu na SARS – Cov 2 stosowane są następujące zasady:

a)     sekretarz szkoły w porozumieniu z wychowawcami oddziałów zobowiązany jest do weryfikacji posiadanych adresów mailowych rodziców i bieżącego aktualizowania numerów telefonów obojga rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w czasie stanu  epidemii do szkoły,

b)     w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów prawnych dopuszcza się przekazywanie informacji poprzez komunikatory internetowe.

c)     zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do bezzwłocznego odbierania telefonu z placówki lub w przypadku braku możliwości natychmiastowej rozmowy, jak najszybszego oddzwaniania.

d)     w sytuacji braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem sekretarz szkoły wyśle e-maila informującego rodzica o konieczności niezwłocznego kontaktu ze szkołą w związku z zaobserwowaniem u dziecka symptomów zarażenia wirusem SARS - Cov 2.

2. Postępowanie w razie podejrzenia choroby ucznia:

a)     w razie wystąpienia u dziecka przebywającego w szkole niepokojących symptomów C SARS - Cov 2: podwyższona temperatura ciała, suchy męczący kaszel, ogólne osłabienie, bóle mięśni,  wyznaczony pracownik mierzy dziecku temperaturę,

b)     przy podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej SARS - Cov 2 u dziecka należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora lub wskazaną przez niego osobę. Następnie dziecko zostaje umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu – IZOLATKA (pomieszczenie nr 6 w budynku dydaktycznym), do czasu odbioru przez rodzica. Wyznaczone pomieszczenie wyposażone jest w rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy i płyn do dezynfekcji. W pomieszczeniu dziecko przebywa w obecności pracownika  w odległości 2 m z zastosowaniem środków ochrony przez pracownika a uczeń ma zakryte usta i nos.

c)     dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik (sekretarz szkoły) powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o podejrzeniu zachorowania dziecka na SARS - Cov 2 i prosi o niezwłoczne odebranie dziecka z placówki, a w sytuacji braku kontaktu telefonicznego, wysyła się mail z informacją do rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku braku takiej możliwości wezwany zostaje zespół ratownictwa medycznego w celu oceny stanu zdrowia ucznia i podjęcia ostatecznych decyzji,

d)     po potwierdzeniu informacji o zagrożeniu epidemiologicznym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dyrektor zleca wyznaczonemu pracownikowi wysłanie maili informujących o sytuacji epidemiologicznej rodzicom/opiekunom prawnym dzieci z oddziału/szkoły oraz innym przebywającym w szkole,

e)     ponadto informacja dla rodziców/opiekunów prawnych o zaleceniach Sanepidu zostanie opublikowana na stronie internetowej placówki,

f)      w przypadku potwierdzenia zachorowania pracownika, ucznia bądź innej osoby mającej kontakt z przedstawicielami społeczności szkolnej będą miały zastosowanie odrębne procedury wskazane przez właściwą stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

 

 

VIII.      Zasady korzystania z opieki pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz gabinetu stomatologicznego.

 

 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej będzie dostępny dla uczniów w określonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z pielęgniarką dniach i godzinach.  Precyzyjne zasady korzystania z gabinetu uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz  aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną określone przez pielęgniarkę i podane do wiadomości uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Gabinet stomatologiczny będzie dostępny dla uczniów zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Świadczeniodawcę, na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, w porozumieniu  z dyrektorem szkoły.                     O zasadach korzystania z gabinetu oraz godzinach jego pracy będą poinformowani uczniowie oraz ich opiekunowie  za pośrednictwem wychowawców oddziałów oraz strony internetowej szkoły.

 

IX.     Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wyznacza się pomieszczenie nr 6 w budynku dydaktycznym umożliwiające odizolowanie pracownika w przypadku zaobserwowania ewentualnych objawów chorobowych.
 3. Pracownicy, którzy stwierdzą u siebie wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 7. Specjalista ds. bhp odpowiedzialny jest za ustalenie listy osób przebywających                     w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i poinformowanie o zaleceniach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.