Plan pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Zadania
 Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
 Termin

1

2

3

4

 

1.Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Wybory samorządów klasowych (organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych klas).

 

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań i spotkań z Dyrekcją szkoły

 

3. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

 

5. Powołanie sekcji odpowiedzialnych za przepływ informacji, tablice informacyjne,

 

Wychowawcy,

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 I tydzień września

 

 

II tydzień września,

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Początek października

 

2.Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 

1. Zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statutem, WSO itp.

 

2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami pracownikami obsługi technicznej.

 

3. Dbałość o ład    i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i toalet na terenie szkoły.

 

4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły  i poza nią.

 

5. Promowanie szkoły w gimnazjach: współpraca z radą pedagogiczną w celu zorganizowania spotkań informacyjnych   z gimnazjalistami i ich rodzicami.

 

6. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów.

 

7. Organizowanie dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców. Aktywny udział w promocji szkoły na targach edukacyjnych

 

Wychowawcy klas (szczególnie klasy I)

 

 

Opiekun Samorządu, wychowawcy, wszyscy uczniowie, Dyrekcja szkoły

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcja, powołani nauczyciele

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, powołani nauczyciele

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, powołani nauczyciele

 

 

Wrzesień

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Wg kalendarza

Marzec/

kwiecień

 

3.Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 

 

1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

 

2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami.

 

3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

 

Wychowawcy klas, wszyscy uczniowie

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

4.Tworzenie ceremoniału szkolnego.

 

1. Organizacja ślubowania 

   klas I

 

2. Udział w szkolnych uroczystościach. Samorząd Uczniowski przygotowuje Święto Szkoły, obchody 100 rocznicy wyzwolenia  Bydgoszczy.

 

3. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.

 

4. Organizacja „ mikołajek” , „walentynek”

 

5. „Góra grosza”

 

6. Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (akcje charytatywne – Pomoc dla Polaków na Wschodzie)

 

7. Rozszerzenie współpracy z polską szkołą na Litwie w Jęczmieniszkach.

 

8. Plan pracy na następny rok szkolny.

 

9. Projekty realizowane w szkole w współpracy z innymi organizacjami np., projekt miejski Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.

 

10. Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych na koniec roku szkolnego.

 

11. Organizacja projektów uczniowskich

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun pocztu sztandarowego, wychowawcy klas I

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Samorząd Uczniowski, nauczyciele

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Wybrana klasa

 

Pomysłodawcy projektów, Opiekun Samorządu, zaproszeni wychowawcy

 

 

Zespół Wolontariatu.

 

 

Opiekun Samorządu

 

 

Nauczyciele nie pełniący roli wychowawcy.

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Wybrane klasy

 

Giełda szkolnych pomysłów.

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun pocztu sztandarowego, wychowawcy klas I

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski, nauczyciele

 

Samorząd Uczniowski

 

Wybrana klasa

 

Pomysłodawcy projektów, Opiekun Samorządu, zaproszeni wychowawcy

Zespół Wolontariatu,Opiekun Samorządu

Nauczyciele nie pełniący roli wychowawcy.

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Wybrane klasy

 

 

Giełda szkolnych pomysłów.

 

5.Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

 

Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

 

1. Pomoc w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego.

 

2. Spotkanie przedstawicieli samorządów klas starszych z pierwszoklasistami.

 

3. Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilie Szkolne, walentynki, zakończenie roku szkolnego) oraz klasowych (wg planu wychowawczego)

 

4. Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

 

5. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe (po uzgodnieniu z Dyrekcją i wychowawcami poszczególnych klas.

 

6. Zbieranie opinii uczniów dotyczących ich problemów i pracy szkoły.

 

7. Zgłaszanie osób potrzebujących pomocy.

 

8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej w klasach.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu

 

Wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego,  

 

 

Wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Wolontariatu w szkole

 

 

Wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Wolontariatu w szkole 

 

 

 

Wychowawcy Opiekun Samorządu,

 

 

 

Skrzynka inicjatyw uczniowskich

 

 

wychowawcy

 

 Wychowawcy, wszyscy uczniowie

 

Wrzesień

 

 

 

 

Wrzesień, Wg kalendarza

 

 

 Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 

 

 Cały rok

 

 

 

 

Wg kalendarza

 

 

  

 Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Priorytety edukacyjne na rok szkolny 2019/2020:

- współpraca w obchodach 100 wyzwolenia Bydgoszczy

– wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów

– promowanie szkoły w środowisku lokalnym i na terenie miasta;

poszukiwanie nowych możliwości przepływu informacji, powołanie nowej sekcji w samorządzie- sekcji informacyjnej,

- rozwijanie chęci działania na rzecz samorządności w szkole.  

 

Beata Paprocka

 

Opiekun Samorządu