Dokumenty

Dokumenty szkoły:

załączniki do Statutu:

  1. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w ZS 9
  2. Realizacja projektu edukacyjnego 
  3. Wewnatrzszkolne Zasady Oceniania Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy 
  4. Współpraca trenerów z nauczycielami
  5. Regulamin biblioteki
  6. Instrukcja postępowania w sprawie organizacji i realizacji przez ucznia Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków indywidualnego programu lub toku nauki
  7. Kodeks etyki nauczycieli
  8. Zasady postępowania z urządzeniami elektronicznymi w czasie zajęć lekcyjnych  w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków.
  9. Regulamin dyżurów międzylekcyjnych w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy.

 

 

Materiały do pobrania dla wychowawców: