Tematy prezentacji maturalnej (matura do roku 2014)

 

LITERATURA

 1. „Żyć życiem innym niż większość”. Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami.
 2. Od Rolada do Kolumbów. W jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na kreacje bohaterów walczących o wolność? Omów temat odwołując się do wybranych przez siebie utworów i postaw.
 3. Różne ujęcia tragizmu i bohatera tragicznego w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
 4. Ekspiacja (odkupienie win) jako droga powrotu do człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach literackich.
 5. Wzorce osobowe wykreowane przez literaturę różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 6. Bydgoszcz na mapie literackiej powojennej Polski. Omów na wybranych przykładach.
 7. Różne wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń w literaturze pięknej. Omów na wybranych przykładach.
 8. Rozważania moralne we współczesnej literaturze.  Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 9. Rola poety i poezji w różnych epokach literackich. Omów na wybranych przykładach.
 10. Powieść polska zwierciadłem naszych dziejów po 1918 r. Omów na wybranych przykładach.
 11. Rola miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
 12. Motyw dworu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 13. Pisarze jako wyraziciele tendencji artystycznych swoich epok. Omów na wybranych przykładach.
 14. Przedstaw sposoby wykorzystania własnej biografii w twórczości wybranych autorów.
 15. Motyw wędrówki i wędrowca w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach.
 16. Literackie portrety kobiet. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby kreacji i ich funkcje.
 17. Motyw cierpienia w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 18. Obraz Litwy w twórczości polskich pisarzy. Przedstaw na wybranych przykładach.
 19. Od Rolanda do Judyma. Literacki portret idealistów na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 20. Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX wieku.
 21. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci, czasopisma literackie). Omów wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
 22. Dramat jako gatunek literacki na przestrzeni wieków. Prześledź jego ewolucję od antyku do modernizmu na wybranych przykładach.
 23. Sarmata, bohater romantyczny i człowiek współczesny. Scharakteryzuj i porównaj wybranych bohaterów literackich.
 24. Różne ujęcia motywu domu rodzinnego w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 25. Śmiech wobec głupoty świata. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów satyrycznych i komediowych.
 26. Miasta i ich mieszkańcy w prozie XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 27. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu miejsca i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
 28. Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze wybranych epok. Omów na przykładach.
 29. Księża – pisarzami. Omów tematykę ich twórczości na wybranych przykładach.
 30. Portret matki w literaturze pięknej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 31. Obraz stosunków polsko – żydowskich ukazany przez twórców różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 32. Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 33. Różne sposoby kreacji bohatera zbuntowanego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 34. Patrioci a kosmopolici w literaturze i publicystyce wybranych epok. Rozważ problem, odwołując się do konkretnych przykładów.
 35. Etos pracy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 36. Stół i biesiada jako motyw literacki na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach.
 37. Przedstaw na wybranych przykładach wpływ różnych koncepcji filozoficznych na literaturę.
 38. Władza motywem przewodnim utworów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 39. Różnorodne ujęcia motywu Arkadii w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 40. „Pieśni ojczyźniane” i ich trwałe miejsce w tradycji narodowej. Omów na wybranych przykładach.
 41. Poezja Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej na tle tradycji antycznej i biblijnej. Omów na wybranych przykładach.
 42. Święci o Bogu i „święci bez Boga”. Ukaż relacje człowiek – Bóg w wybranych utworach literackich różnych epok.
 43. Apokaliptyczna wizja świata w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 44. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.
 45. Różne sposoby kreowania postaci zbrodniarzy w literaturze polskiej i powszechnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 46. Postać kontrowersyjna – jej miejsce i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 47. Poeta jako bohater literacki. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 48. Realizm i symbolizm – dwie konwencje kreowania świata przedstawionego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 49. Modlitwa jako źródło inspiracji literackiej na przestrzeni epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 50. Motyw vanitas i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 51. Różne ujęcia motywu Raju w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 52. Odwieczny dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich.
 53. Pytania egzystencjalne zadawane przez wybranych bohaterów literatury XX wieku. Rozwiń temat.
 54. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
 55. ,, Apokalipsa spełniona’’ w poezji i prozie pokolenia Kolumbów. Przedstaw na wybranych przykładach.
 56. Wizja człowieka i świata w twórczości polskich noblistów. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 57. Nowela jako gatunek literacki – geneza, ewolucja, problematyka. Omów na wybranych przykładach.
 58. Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach wzorce osobowe kreowane przez twórców epoki staropolskiej.
 59. Dydaktyczny charakter literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 60. Różne sposoby kreacji Boga w literaturze. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
 61. Literackie zapisy rozmowy człowieka z Bogiem. Omów na wybranych przykładach.
 62. Różne postawy ludzkie w sytuacji ekstremalnej. Omów na wybranych przykładach z literatury XX wieku.
 63. Przedstaw wpływ cierpienia na życie i psychikę bohaterów literackich dwóch wybranych epok.
 64. Literacki wizerunek Polaków wobec wyzwań historii i losu. Omów na wybranych przykładach.
 65. Odzwierciedlenie wydarzeń historycznych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 66. Różne koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii. Przedstaw na podstawie utworów literackich dwóch wybranych epok.
 67. Różne obrazy wojny w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 68. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych przykładach.
 69. Od herosa do pantoflarza. Przedstaw portret mężczyzny w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
 70. Obraz polskiej inteligencji w twórczości pisarzy różnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 71. Motyw powstań narodowych w literaturze. Omów na wybranych przykładach..
 72. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
 73. Czasy wolności i czasy niewoli – różne sposoby służenia ojczyźnie. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.
 74. Dramaty i tajemnice ludzkiej natury i egzystencji. Rozważ problem, odwołując się do utworów literackich dwóch wybranych epok.
 75. Konfrontacja marzeń z rzeczywistością w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów na przykładach.
 76. Naszych szlacheckich przodków portret własny w literaturze XVII wieku a ich portrety w późniejszych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 77. Motyw lasu i jego funkcja w literaturze od odrodzenia do współczesności. Przedstaw na wybranych przykładach.
 78. Funkcje i znaczenie wielkich monologów lirycznych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 79. Stoicyzm i epikureizm w poezji różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 80. Obecność filozofii pozytywistycznej i egzystencjalnej w dziełach literackich od pozytywizmu do współczesności. Omów na wybranych przykładach.
 81. Prekursorzy – twórcy literaccy, którzy wyprzedzili swoją epokę. Przedstaw sylwetki wybranych autorów i omów ich twórczość.
 82. Rola spowiedzi bohatera literackiego w konstruowaniu świata przedstawionego. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
 83. Różne sposoby funkcjonowania motywów mitologicznych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 84. Różne sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 85. Prawda i legenda w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 86. Literackie portrety przyjaciół. Przedstaw na wybranych przykładach.
 87. Różnorodne ujęcia motywu tańca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 88. Świat widziany oczyma kobiet – autorek. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 89. Poezja kobieca XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 90. Wspomnienie dzieciństwa w wybranych utworach literackich. Rozwiń temat.
 91. Wielka miłość i wieczne konflikty. Literackie przykłady związków rodziców i dzieci od „Antygony” do Artura z „Tanga”. Rozważ problem.
 92. Różne ujęcia motywu rewolucji w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 93. Inspiracje ludowe w twórczości pisarzy różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 94. Różne sposoby kreacji bohatera pochodzenia chłopskiego w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 95. Bohater literacki wobec systemów totalitarnych. Omów na wybranych przykładach.
 96. Konflikty pokoleń w tekstach literackich wybranych epok. Omów na przykładach.
 97. Ideał świętości w literaturze różnych epok. Porównaj na wybranych przykładach.
 98. Małe ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
 99. Naturalizm jako kierunek artystyczny i jego wpływ na literaturę. Omów na wybranych przykładach.
 100. Tragedia Holocaustu ukazana w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
 101. Programowe grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego i realizacja ich założeń w twórczości wybranych poetów. Przedstaw na przykładach.
 102. Powieść jako gatunek literacki na przestrzeni epok. Prześledź jego ewolucję na wybranych przykładach.
 103. Codzienność, zwykłe życie, szary człowiek jako tematy literackie. Omów na wybranych przykładach.
 104. Portrety marzycieli, fantastów, niepokornych dusz w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 105. Różnorodne ujęcia motywu samotności, wyobcowania, alienacji w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach.
 106. Człowiek w krzywym zwierciadle literatury różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 107. Różne ujęcia motywu pieniądza w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
 108. Motyw Chrystusa i krzyża w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 109. Kim jest człowiek w twórczości renesansu i baroku? Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 110. Poezja religijna dawniej i dziś. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
 111. Wina, kara i odkupienie w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach.
 112. Różnorodne ujęcia motywu buntu i pokory w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 113. Przedstaw na wybranych przykładach obronę wartości humanistycznych w literaturze.
 114. Różnorodne ujęcia motywu tęsknoty w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 115. Literackie portrety par małżeńskich w dramacie i prozie. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
 116. Świat przedstawiony w pamiętnikach i dziennikach. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich.
 117. „Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 118. „Swój” i „obcy” w prozie polskiej XIX i XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 119. Literackie obrazy kobiecości. Omów na wybranych przykładach.
 120. Topos powstania i poświęcenia życia ojczyźnie. Omów na wybranych przykładach literackich.
 121. Dokonaj analizy i porównaj literackie portrety lekarzy na podstawie wybranych utworów różnych epok.
 122. Troska o losy kraju jako temat literatury i publicystyki. Omów temat na wybranym materiale literackim i publicystycznym różnych epok.
 123. Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.
 124. Wieszcz, moralizator, sumienie narodu...różne koncepcje na temat roli artysty w życiu społecznym. Omów na wybranych przykładach różnych epok.

 

 

 

ZWIĄZKI LITERATUTY Z INNYMI DZUEDZINAMI SZTUKI

 1. Literatura i film obrazujące duchowy portret człowieka końca XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 2. Dziady A. Mickiewicza w znanych interpretacjach teatralnych i filmowych. Omów na wybranych przykładach.
 3. Wizja Sądu Ostatecznego ukazana w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 4. Różne sposoby kreowania postaci dziecka w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 5. Zrecenzuj filmowe adaptacje wybranych powieści B. Prusa, H. Sienkiewicza i S. Żeromskiego.
 6. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 7. Motywy mitologiczne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 8. Topos pór roku w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 9. Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
 10. Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje matki w literaturze i sztuce.
 11. Apoteoza uczucia i romantycznych uniesień w literaturze, malarstwie i muzyce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 12. Radość życia i cierpienie – dwa źródła i dwa tematy twórczości artystycznej. Omów na przykładach dzieł z dwóch wybranych epok.
 13. Góry źródłem inspiracji twórców kultury. Omów na wybranych przykładach.
 14. Powstanie styczniowe w różnych tekstach kultury nie tylko epoki pozytywizmu Przedstaw na wybranych przykładach.
 15. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 16. Madonny w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 17. Różne sposoby kreowania postaci kobiecej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 18. Motyw wsi w literaturze i malarstwie. Przedstaw na przykładach z wybranych epok.
 19. Portrety świętych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 20. Warszawa w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.
 21. Idealizacja historii w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
 22. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Porównaj i oceń wybrane przykłady.
 23. Motyw ikaryjski w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 24. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 25. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów romantycznych. Zanalizuj i oceń wybrane spektakle żywego i telewizyjnego teatru.
 26. Wizja nieba i piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 27. Motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 28. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach funkcje motywu śmierci w literaturze i sztuce różnych epok.
 29. Różnorodne ujęcia motywu arkadyjskiego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 30. Ukaż różne spojrzenia twórców scenicznych na to samo dzieło literackie.
 31. Różne obrazy przyrody ojczystej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 32. Motyw rycerza w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 33. Impresjonizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 34. Bohaterowie mitologii antycznej w literaturze i rzeźbie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 35. Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 36. Sposób przedstawienia i funkcje duchów, zjaw, upiorów i wampirów w dziele literackim i w filmie. Omów na wybranych przykładach.
 37. Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna. Omów na wybranych przykładach.
 38. Motywy średniowieczne w literaturze i sztuce późniejszych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 39. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych.
 40. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 41. Wielkie bitwy historii w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 42. Współczesne interpretacje filmowe i teatralne dramatów Szekspira. Omów na wybranych przykładach.
 43. Sposoby portretowania ludzi starych w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 44. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 45. Wojna na kartach literatury i na ekranach. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 46. Tragedia Holocaustu ukazana w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 47. Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu. Przedstaw na wybranych przykładach.
 48. Literatura jako inspiracja dla reżyserskich dokonań Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach.
 49. Kanony urody kobiecej w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów różnych epok..Różne ujęcia motywu syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 50. Motyw Chrystusa i krzyża w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 51. Różne obrazy domu rodzinnego w tekstach kultury. Opracuj zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich i filmowych.
 52. Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji odwołując się do wybranych przykładów.Obraz szkoły w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach.
 53. Literatura jako inspiracja dla twórców tekstów piosenek. Omów na wybranych przykładach.

 

 

 

JĘZYK

 1. Język miłości w literaturze baroku. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.
 2. Język mojego pokolenia. Omów typowe zjawiska i procesy na wybranych przykładach.
 3. Funkcje językowe wypowiedzi reklamowej i ich hierarchizacja. Zanalizuj wybrane przykłady reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych.
 4. Wpływ kultury masowej na kształtowanie się współczesnej polszczyzny. Omów problem na wybranych przykładach.
 5. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w literaturze romantyzmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 6. Język pieśni religijnych. Omów temat na wybranych przykładach.
 7. Rodowód i funkcja imion (nazwisk) znaczących w literaturze. Zanalizuj zjawisko z pogranicza językoznawstwa i kultury na wybranych przykładach.
 8. Przejawy perswazji w nowomowie. Przedstaw na przykładach z literatury i publicystyki drugiej połowy XX wieku.
 9. Funkcje stylizacji archaizującej w powieściach historycznych. Omów na wybranych przykładach.
 10. Funkcje stylizacji biblijnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 11. Funkcje stylizacji gwarowej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 12. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 13. Polszczyzna początku XXI wieku. Scharakteryzuj język wybranych środowisk.
 14. Omów pochodzenie nazw osiedli, dzielnic i ulic w Twojej miejscowości.
 15. Rola i źródła frazeologizmów obecnych we współczesnym języku. Omów temat na wybranych przykładach.
 16. Język dawnych i współczesnych polityków. Omów i porównaj typowe zjawiska, i procesy na wybranych przykładach.
 17. Archaizmy, ich rodzaje, znaczenie i rola w literaturze różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 18. Językowe środki wyrazu w prasie młodzieżowej. Zanalizuj język wybranych czasopism.
 19. Styl przemówień. Omów na wybranych przykładach z XX i   XXI wieku.
 20. Język mediów. Omów główne tendencje na wybranych przykładach.
 21. Styl retoryczny w literaturze staropolskiej i w powieściach H. Sienkiewicza. Zanalizuj i omów wybrane przykłady.
 22. Zapożyczenia w języku polskim i ich związki z rozwojem nauki, techniki i kultury. Omów na wybranych przykładach.
 23. Wpływ języków: łacińskiego, niemieckiego i czeskiego na kształtowanie się języka polskiego. Omów na wybranych przykładach.
 24. Omów najczęstsze błędy językowe, które dostrzegasz w swoim środowisku rówieśniczym i rodzinnym. Wskaż przyczyny powstawania błędów.
 25. Przeanalizuj na wybranych przykładach wpływy języka angielskiego na współczesną polszczyznę i oceń ich zasadność.
 26. Dokonując analizy języka piosenek wybranego zespołu wokalnego, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
 27. Rodzaje neologizmów i ich funkcje w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 28. Wady i zalety perswazji w reklamie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 29. Wybrane środki stylistyczne i ich funkcje w utworach literackich. Prześledź na wybranych przykładach.
 30. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach różnych autorów i epok. Omów na wybranych przykładach.
 31. Omów język wybranych postaci literackich ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
 32. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury pozytywistycznej.
 33. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury modernistycznej.
 34. Sposoby wzbogacania słownictwa. Omów temat na wybranych przykładach.
 35. Przedstaw charakterystyczne cechy języka internautów analizując przykłady wypowiedzi wybranych list dyskusyjnych.
 36. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie analizując wybrane teksty kabaretowe.