Ważne terminy dot. egzaminu gimnazjalnego dla Rodziców

PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

   a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

   b. struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania  egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

   c. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia)

   d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu  (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

   d, zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

   e. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

   f. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

   g. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. 

 

2. Do 28 września 2018 r. należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (pkt 3.4.13.).

 

3. Do 20 listopada 2018 r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.

 

4. Należy poinformować rodziców o następujących terminach:

   a. do 30 września 2018 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku, (c) informującej o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub części drugiej egzaminu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

   b. do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

   c. do 23 listopada 2018 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.

   d. do 10 stycznia 2019 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.11.

   e. do 27 marca 2019 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.12.).

 

5. Każdorazowo należy – jeżeli to możliwe – przekazać rodzicom stosowne formularze (załączniki do niniejszej Informacji) lub przekazać im informację o tym, gdzie formularze te można znaleźć (np. strona internetowa CKE, strona internetowa szkoły).

 

6. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

   a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

   b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

   c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018 d. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.

 

 

PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.  

 

2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu