Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji

Projekt "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r.

 

Realizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy – prowadzona przez Miasto Bydgoszcz. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły/przedszkola.

 

Do najważniejszych założeń należą:

 • prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki),
 • wspomaganie adresowane do szkoły, nie do poszczególnych osób lub grup (dyrektorzy, nauczyciele) – poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje się na szkołę rozumianą jako złożoną organizację,
 • wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne problemy (punkt wyjścia to angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb),
 • wspomaganie nauczycieli pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań (autonomiczna rola szkoły i współtworzenie przez nią wszystkich planów działania),
 • pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej/przedszkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego,
 • lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół,
 • organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów różnych szkół/przedszkoli na terenie miasta.

 

Doskonalenie nauczycieli i wsparcie szkół będzie realizowane w różnych obszarach tematycznych stanowiących zakres przedmiotowy projektów systemowych:

 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 • Ocenianie kształtujące.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 • Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
 • Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
 • Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
 • Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 • Budowa koncepcji pracy szkoły.
 • Praca z uczniem młodszym.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
 • Projekt edukacyjny w szkole.
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 • Rodzice są partnerami szkoły.
 • Nauczyciel 45+.
 • Szkoła promuje wartość edukacji.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
 • Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 • Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
 • Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 • Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 • Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

 

Każda z placówek biorących udział w projekcie, po przeprowadzonej diagnozie potrzeb objęta będzie doskonaleniem i wsparciem w ramach dwóch z wyżej wymienionych obszarów.

 

Aktywny udział dyrektora i nauczycieli szkoły obejmować będzie w szczególności:

 • zdiagnozowanie potrzeb szkoły oraz przygotowanie Rocznego Planu Wspomagania we współpracy z SORE,
 • aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach,
 • wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • udział w podsumowaniu podjętych działań.

 

 

Po zbadaniu potrzeb szkoły wybrane zostały cztery różne tematycznie sieci współpracy i samokształcenia:

 1. "Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole"
 2. "Nauczyciele pracują zespołowo"
 3. "Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?"
 4. "Praca z nowoczesnymi technologiami TIK rok I – bezpieczny Internet"