Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu rozumie się wymienione w § 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków, w tym członków rodzin osób uprawnionych, tj. dzieci w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 

Wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz oświadczenie o sytuacji życiowej i materialnej rodziny, wyliczoną wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie z okresu trzech miesięcy oraz aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez członków rodziny.

 

Do dochodów zalicza się:

  1. składniki wynagrodzeń osobowych,
  2. 1/12 nieperiodycznych składników wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe  i inne nagrody finansowe),
  3. dochód z działalności gospodarczej,
  4. zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
  5. emerytury i renty,
  6. dochód z gospodarstwa rolnego,
  7. dochód z najmu,
  8. zasiłek dla bezrobotnych,
  9. alimenty.

 

Wniosek do pobrania