Kalendarium roku szkolnego

 Harmonogram roku szkolnego 2022/2023 w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

 

Termin
Zadania

01.09. – 23.12.2022r.

Pierwszy semestr

01.09. 2022 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

02 – 12. 09. 2022 r.

Testy z języków obcych dla uczniów klas pierwszych (poziom językowy, dobór podręcznika).

12. 09. 2022 r.

(poniedziałek)

 

Rada Pedagogiczna – przedstawienie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023, planu nadzoru pedagogicznego

( godz. 14.00, po 5. godzinie lekcje skrócone )

do 16. 09. 2022 r.

Uzupełnienie dokumentacji bieżącej, dzienników zajęć dodatkowych, harmonogramów zajęć dodatkowych, dyżurów dla Rodziców, zaplanowanie terminów konkursów wewnątrzszkolnych

23. 09. 2022 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów XI LOMS:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z dyrektorem – hala sportowa
  • klasy II i III LOMS  – 1715 
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem – 1815

wrzesień

Zebrania szkolnych zespołów w celu opracowania planów pracy na rok szkolny 2022/2023 – plany należy złożyć w sekretariacie szkoły do

16.09. 2022 r. (odpowiedzialni przewodniczący zespołów)

do 30. 09. 2022 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV LOMS

13. 10. 2022 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

14. 10. 2022 r.

(piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   1/10

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

31.10.2022r.

(poniedziałek)

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   2/10

01. 11. 2022 r.

(wtorek)

Dzień Wszystkich Świętych

02.11.2022

(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  3/10

10.11. 2022 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11.11. 2022 r.

(piątek)

 Narodowego Święto Niepodległości.

18. 11. 2022 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

do 12. 12. 2022 r.

(poniedziałek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

do 19. 12. 2022 r.

(poniedziałek)

Wystawienie ocen semestralnych.

22. 12. 2022 r.

(czwartek)

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły – godz. 8.30

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 9.30)

Wigilijne spotkania klasowe (po radzie pedagogicznej, od godziny 10.30 wg odrębnego harmonogramu)

23. 12. 2022 r. –

01. 01. 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02. 01. – 23. 06. 20203r.

Drugi semestr

06.01.2023

(piątek)

Święto Trzech Króli

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

02 – 10.01. 2023 r.

Zespoły opracowują wnioski za pierwszy semestr.

26. 01. 2023 r.

(czwartek)

Analityczna Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru 

(godz. 14.00 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

30.01 - 12.02.2023 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2023 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

do 22. 03. 2023 r.

Wystawienie ewentualnych, proponowanych ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów w klasach IV

24. 03. 2023 r.

(piątek)

 

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów IV klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną).

03. 04. – 05. 04. 2023 r.

(pon.,wt.,śr.)

Termin planowany!

REKOLEKCJE

Termin zostanie podany przez wychowawców

06. 04. – 11. 04. 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 21. 04. 2023 r.

(piątek)

Wystawienie ocen końcoworocznych i ocen z zachowania uczniom klas IV

24. 04. 2023 r.

(poniedziałek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna

(godz. 14.00 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

do 27. 04. 2023 r., godz. 900

Wychowawcy klas IV  przekazują  wypisane świadectwa ukończenia szkoły do sekretariatu

27. 04. 2023 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r.

28. 04. 2023 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas IV LO godz.9.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas programowo niższych  4/10

02.05. 2023r.

(wtorek)

Dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  5/10

 

 

 

maj

Egzamin maturalny 2023

-          część pisemna:

  • j. polski pp          04. 05. 2023 r. (czwartek.) – godz. 900
  • j. angielski pp     05. 05. 2023 r. (piątek) – godz. 900,
  • matematyka pp   08. 05. 2023 r. (poniedziałek)  – godz. 900

 

(dni wolne od zajęć dydaktycznych  6, 7, 8/10

do 15. 05. 2023 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

18.05. 2023 r.

(czwartek)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

01. 06. 2023 r.

(czwartek)

Obchody Święta Szkoły  -  dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  9/10   

08. 06. 2023 r.

(czwartek)

Boże Ciało

09. 06. 2023 r.

(piątek)

Dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  10/10   

do 13. 06. 2023 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen końcoworocznych.

15.06. 2023  r.

(czwartek)

 

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

(godz. 13.00 , lekcje skrócone po 4 godzinie lekcyjnej)

 

19 – 22.06. 2023 r.

Zespoły opracowują wnioski za II semestr

22. 06. 2023 r.

do godz. 10.00

Przekazanie wicedyrektorowi przez wszystkich nauczycieli, trenerów i wychowawców  uzupełnionej obowiązkowej dokumentacji szkolnej

22. 06. 2023 r.

do godz. 9.00

 Złożenie w sekretariacie szkoły wypisanych świadectw i nagród dla uczniów do podpisu przez dyrektora szkoły oraz sprawozdań zespołów przedmiotowych i zadaniowych

23.06.2023 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

24.06. –

31.08.2023 r.

Przerwa wakacyjna.

28.08.2023 r.

(poniedziałek)

Analityczna Rada Pedagogiczna – podsumowanie II semestru – godz.9.00

31.08.2023 r.

(czwartek)

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna – godz. 9.00

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024:  01.09.2023 (piątek)