Ewaluacja - zewnętrzna ocena szkoły

Ewaluacja w oświacie - ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służącą doskonaleniu tych działań (Rozporządzenie MENiS z 23 kwietnia 2004). W nowszym Rozporządzeniu MEN (z 7 października 2009) definicja ogólniejsza: Ewaluacja - praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce.

Ewaluacja zewnętrzna obejmuje zbieranie i anali­zowanie informacji określonych jako wymagania do spełniania, które są ujęte w czterech obszarach. Uzy­skane wyniki i wnioski będą podstawą do ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny poziomu spełniania wymagań przez szkołę lub placówkę. Szcze­gółową procedurę ewaluacji zewnętrznej (całościowej lub problemowej) wraz z terminami oraz sposobem jej dokumentowania określa rozporządzenie MEN. Odsy­łamy do Dziennika Ustaw Nr 168 z 2009 roku.

 

Szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach:

 • poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
 • poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
 • poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
 • poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę;
 • poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopien wypełniania wymagań przez szkołę.

 

Etapy procesu ewaluacji

 1. Określenie tematu ewaluacji – co będzie podlegało ewaluacji?
 2. Postawienie pytań kluczowych – pytań, na które szukamy odpowiedzi
 3. Sformułowanie kryteriów wartościowania i obowiązujących w organizacji standardów
 4. Ustalenie jakie zagadnienia należy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne
 5. Zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji – np. dobór próby przy badaniu ankietowym, gdzie znaleźć konieczne dokumenty itp.
 6. Wybranie metod pracy – badanie ankietowe, wywiady, obserwacja, analiza dokumentów…
 7. Opracowanie narzędzi – formularze ankiet, wytyczne do wywiadów…
 8. Przygotowanie harmonogramu ewaluacji oraz narzędzia monitoringu (sprawdzenie czy otrzymujemy potrzebne informacje)

 

Sposoby zbierania informacji:

 1. ankieta
 2. wywiad
 3. obserwacja
 4. analiza dokumentów

 

Po zakończeniiu ewaluacji przygotowywany jest przez ewaluatorów raport o jej przebiegu.

 
Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole lub innej placówce oświatowej. 

Jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo (więcej o wymaganiach – czytaj tu). Tworzy opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole. Czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości, czy szkoła inspiruje do aktywności, czy ocenia sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się, jaką ma koncepcję działania. 

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A - bardzo wysoki do E - niski), zawiera także konkretne przykłady. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła proponuje indywidualne programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących). 

Raport z ewaluacji pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko – bądź podjąć decyzję, w jakiej placówce powinno kontynuować edukację. Jest pomocny nauczycielom i dyrekcji w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej. Aby przeczytać raport należy wyszukać interesująca nas placówkę/szkołę za pomocą wyszukiwarki.