Dokumenty

Dokumenty szkoły:

załączniki do Statutu:

  1. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej
  2. Regulamin Rady Rodziców
  3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  4. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w ZS 9
  5. Realizacja projektu edukacyjnego 
  6. Wewnatrzszkolne Zasady Oceniania Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy 
  7. Współpraca trenerów z nauczycielami
  8. Regulamin biblioteki
  9. Instrukcja postępowania w sprawie organizacji i realizacji przez ucznia Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków indywidualnego programu lub toku nauki
  10. Zasady postępowania z urządzeniami elektronicznymi w czasie zajęć lekcyjnych  w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków.

 

 

Materiały do pobrania dla wychowawców: